User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2019-10-15             G63                   G33       G22     G71   G53       G35 G00             G74           G72   G43   G11   G54         G32       G21           G61         G41   G62         G34   G42     G31     G55             G51     G52          
2019-10-14     G74                 G00           G22       G21       G35 G53             G31     G32   G71   G51       G34           G72     G44   G56   G11   G42     G52         G36               G41   G43   G33 G61             G63                        
2019-10-13 G56                                           G35 G43 G36                   G74 G44 G54 G33           G22 G52       G00           G61             G11 G62               G71 G41           G51 G21     G55   G31       G63       G53 G34 G42     G32      
2019-10-12       G56           G00             G54     G62         G44         G51         G33 G41                 G43 G73   G22 G36                   G63         G42 G74         G52 G21         G31     G61   G35   G34   G71   G32           G11         G53    
2019-10-11 G11 G36   G55         G54       G21   G22       G33                 G74 G73     G42         G43                       G61   G31             G41 G72                 G34 G00           G32         G63 G56 G71           G53             G52 G51        
2019-10-10     G35   G52 G54       G42               G34     G55 G31     G44       G51 G73 G72       G62           G43   G74       G00             G63           G56 G53                 G21     G61   G36             G71   G32     G22 G11         G33              
2019-10-09                 G55                       G11 G33 G54       G22 G61     G63   G35 G71 G74 G53       G36                 G72   G42     G62                     G73   G51       G21   G41           G44     G34     G00                 G43       G56 G52  
2019-10-08   G00       G53           G42             G73     G71         G21     G11   G36       G34   G32 G62             G61     G72   G54       G43   G35             G31         G51 G44         G63     G22         G56             G52       G33       G41    
2019-10-07 G00     G21     G22               G35   G51 G43             G72         G63           G31               G33       G54             G71     G11             G34 G42                 G73 G52         G55     G62   G74     G36 G44       G41   G56       G32
2019-10-06         G42               G54   G73               G33   G71   G63     G22 G32         G36         G35 G11               G72             G61       G62     G51     G21 G44               G00   G52 G43       G34           G56     G55 G41   G31          
2019-10-05     G41   G71   G42     G72   G73   G36     G61                 G22           G11                 G54   G55   G21   G53       G74   G00           G34           G63   G31     G33   G43       G56 G32   G35                         G51 G44              
2019-10-04                                       G42   G31 G61   G55         G53                     G32 G36         G34       G22 G00 G71       G41           G74         G56     G51       G54   G62                       G43   G11 G73 G72 G33         G63 G21
2019-10-03   G56           G44             G73         G34           G42   G00 G54             G55       G43         G62             G61 G35   G32         G33   G52         G11 G72           G21 G41 G53   G51       G31 G22                   G74              
2019-10-02         G34         G61 G31   G63     G54 G21 G55               G62 G53         G36                                       G56   G52     G42 G74       G41                 G43     G22 G35   G51         G00             G32             G11 G44   G73  
2019-10-01       G56       G74 G54           G61 G00 G73         G11             G44 G31     G34 G35                       G72       G42       G36       G62           G55     G22                       G71   G63         G43 G21   G41         G32     G53 G52 G51  
2019-09-30 G34                     G74     G21 G36         G31             G33     G54     G73     G55                   G43           G42         G61             G00 G32       G63     G44     G51   G72       G62         G11               G22 G41     G52 G35
2019-09-29                   G52                       G43     G00         G51       G55 G11 G72 G21     G34       G41                 G56           G31 G33     G44           G71   G32   G73               G35 G54     G61 G63 G22   G36           G62          
2019-09-28             G41   G74 G71     G31   G22   G00       G44     G51       G61   G53               G72 G21 G33   G62   G56     G35               G32     G63   G54 G55               G34       G52       G42               G43                 G11            
2019-09-27   G11 G33         G74       G53                       G41           G34       G36     G35                   G22               G42     G72 G51           G43       G21               G63 G62 G00                       G32   G73             G71
2019-09-26 G71   G35                   G44     G54 G33 G52     G32     G41   G22   G43   G11           G55                                     G51   G31 G00                     G53     G21         G34     G74   G36   G56 G63 G72       G61     G62         G73 G42  
2019-09-25       G31   G44   G41           G11                 G22 G35 G21     G32     G63 G33       G71 G72                         G43                   G00               G55           G73     G34               G52       G51 G36     G54           G42 G74
2019-09-24   G31 G22     G62     G43     G61         G63             G35 G00 G53 G72             G42   G32 G21       G55                               G44                       G11       G34 G56             G74   G41 G71     G33 G54         G36              
2019-09-23           G74           G71   G63         G32   G51           G31 G33   G00   G44                   G41 G36 G61                   G22           G11 G21   G56                         G53   G42       G43   G52   G72 G34   G35                      
2019-09-22   G42 G72   G41 G61   G11 G43   G53   G21           G22                                       G52         G54                                                 G32 G55 G31   G44   G00       G51 G36       G63     G33   G35       G34   G74          
2019-09-21       G52   G62       G74         G34           G53 G33 G54                             G36 G22   G44             G42                 G72     G11 G56   G31         G63             G51 G41     G00           G73   G43 G21         G32 G55            
2019-09-20   G34             G22                                 G21         G53     G32 G62 G71         G41       G56   G63             G35   G52 G42       G36         G31         G33           G00             G72     G61 G11 G73         G43         G51  
2019-09-19         G53 G51 G42       G33                   G00 G41 G11 G36   G54   G72     G44                             G35       G55           G32 G21       G61 G43             G31       G63   G73       G22 G62 G52       G74 G71     G34                   G56  
2019-09-18       G11     G73   G33   G31                 G52   G44 G63             G32 G53     G35     G34     G61   G71 G51       G00 G43   G36         G41                         G62     G56               G22             G72               G74   G21   G54    
2019-09-17   G00       G22   G35       G33       G43                 G44 G21     G34           G54             G63             G36 G52     G42 G56       G71       G62           G61   G31     G11     G51     G73       G72                                  
2019-09-16 G31 G32 G73             G34 G44         G35 G36               G71     G54   G11 G61   G21                         G56   G63             G53               G52       G51 G41                     G72   G33                         G42     G22 G00   G55
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 6 10 10 8 6 10 6 7 8 9 5 9 7 3 8 9 10 5 6 4 9 10 8 9 12 10 7 12 5 17 11 6 3 9 8 12 10 7 5 5 8 6 4 8 8 6 8 10 6 9 8 3 7 10 12 3 11 11 7 10 8 5 9 4 9 3 6 10 11 8 11 5 10 4 11 13 9 8 16 5 10 14 6 10 10 7 12 7 13 5 2 5 16 12 6 6 4 7 10 7