User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2018-04-26                       G36 G41 G61                 G72 G22   G32       G31     G71 G55                         G51         G42     G62 G63   G73           G33     G34 G54 G53               G21                   G00               G43   G74     G11
2018-04-25                 G34             G36   G33   G61     G22         G55   G51     G11         G43     G41   G31   G54           G00       G62         G73     G21                         G71       G32               G52       G42     G53     G72    
2018-04-24                       G72         G54   G73   G71       G21     G51       G22                         G62 G00 G32               G35   G61     G55 G44 G53   G34             G33   G56             G11           G41             G43   G36     G42    
2018-04-23                                 G62   G35   G34         G32   G73 G31 G33     G53               G21         G52 G56   G44                             G51       G55   G00   G63   G43 G36     G61     G22 G41       G42           G11               G71
2018-04-22 G72               G31     G63       G61       G34   G53 G32     G74 G62         G35           G36                       G41   G56 G55 G54 G22                     G42     G00       G52         G11       G33                     G21           G51  
2018-04-21                           G51     G74                     G42     G72 G21   G32 G54     G31 G35         G62   G22             G71 G63     G36               G44   G00 G43               G33     G11   G52   G55   G61 G34 G56                   G41 G73    
2018-04-20     G52       G44   G36   G42   G61 G22         G33     G35 G51 G72         G55   G62             G74 G21   G43 G63   G32 G31                       G53         G00             G41                 G71                                 G11     G34    
2018-04-19                         G42 G22                   G74               G72   G55 G44 G51         G43 G73     G31 G35                 G62       G34       G36 G41   G33         G71           G11     G32 G00     G52   G21   G53     G61   G56       G54      
2018-04-18       G54           G44         G73     G33 G63     G11 G00 G42                 G35   G62 G41 G31   G55 G61       G56                       G36         G43                       G21                   G72       G52               G34 G53 G32      
2018-04-17   G52 G54   G56     G34 G11           G36   G61   G31       G42   G51 G43       G35 G74 G55       G73     G72 G62 G63                 G53           G32                 G00 G22   G41         G33                 G44   G71     G21                          
2018-04-16   G72 G43                               G32   G31 G22 G74                 G61             G62 G63 G44 G56     G54   G00             G42   G53   G35 G11             G41 G21                   G52 G34   G36           G55   G33       G73 G71              
2018-04-15     G41               G35     G22                               G54   G34 G62                             G53 G42     G52 G00       G56 G55 G63             G73                 G11     G51           G32 G31 G61     G33 G72   G44         G74 G21    
2018-04-14     G35     G53   G41                   G44         G56         G62 G32 G33     G11 G34                         G31 G61 G51             G36 G22         G74   G55       G43 G52 G72 G00   G21             G54                 G73 G42           G71     G63  
2018-04-13 G52 G00           G53         G73     G42 G61               G31 G55       G51   G22             G62     G74           G34           G63               G36 G33       G32     G21                 G71             G44   G43       G41             G11  
2018-04-12                 G72   G22         G33 G74   G00                         G41 G63       G42 G31         G51 G55 G43   G21       G71 G35   G34     G61         G56           G54         G32 G73     G52                   G53                         G11
2018-04-11 G32                     G73         G54   G55       G53     G56           G71                   G35         G62     G52   G41               G36 G63     G51   G00               G33               G42   G34 G11           G44       G31     G21    
2018-04-10               G35 G11                     G63   G31 G53 G33     G32     G41                   G73       G55               G54 G22               G36   G71         G72         G56 G62         G34       G51     G44     G00   G52           G74      
2018-04-09   G52 G36               G11   G41   G22 G63           G61   G00         G56 G43             G53     G32 G21 G62 G73 G54             G33       G71     G72                     G42                         G55 G31     G74 G35 G34   G51                    
2018-04-08   G74                           G63 G42                       G21             G52     G73       G55 G44 G61 G35 G11         G33               G71     G43 G00 G41       G54                               G51   G22   G36 G32 G53         G56   G31 G34  
2018-04-07       G11         G53         G42         G63     G22 G31 G52         G34         G21         G33 G74 G56     G71   G61   G73         G44         G36       G72   G54                         G35                                     G62 G32 G43 G00  
2018-04-06   G41               G00 G33         G54                     G73   G32 G61 G34                   G44       G11                   G42             G71         G74 G22 G35 G55   G51     G31           G63 G43       G36           G21         G52 G62    
2018-04-05 G21             G33     G22     G43         G55                   G34         G62   G61           G11         G41       G51         G63     G74           G53 G73   G32                   G54         G36   G35                   G00     G52    
2018-04-04               G35 G41 G11 G72     G56       G31                 G62 G32                 G74   G36   G54     G22               G43 G61     G63               G55       G44 G42           G34               G00       G73 G71         G51 G21 G33   G53      
2018-04-03       G62       G55 G56                   G21     G74 G44   G36                     G32                     G00   G54         G73 G33           G35   G43 G61                   G31 G22   G51           G42           G41 G11       G52     G71      
2018-04-02         G33           G36   G00 G55           G62                                   G71     G54 G61 G74 G53   G22       G31           G42 G73         G34             G51           G52   G43     G11     G35 G21   G32                   G44       G63
2018-04-01           G54           G34       G62   G72 G32   G55   G43       G51     G73   G74                         G22                     G35 G44                           G33 G00       G36 G21     G63 G61               G71   G52 G31       G56 G42 G11    
2018-03-31     G33   G22   G21   G54       G31   G42       G11         G72                               G00   G56         G62                     G36       G35     G41           G52       G32           G34     G43     G55 G74 G53         G71   G44     G73  
2018-03-30 G00 G11   G54     G53 G35     G41 G33         G55       G31       G43       G51   G52   G21       G56       G44           G63 G32                       G42                                 G73             G61   G34         G71       G22          
2018-03-29 G11     G74         G35         G43                                           G52     G73       G21   G31     G32     G44               G42       G62     G53   G56 G00 G36             G34       G22     G61         G41   G54     G55         G72  
2018-03-28                   G51                     G32 G74         G61 G11   G36     G34                   G72               G21 G52     G33 G56             G41   G63     G43   G44   G31                   G54       G71     G00       G62   G73          
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 8 9 7 6 3 2 3 8 12 4 13 7 9 11 4 11 10 5 13 4 6 10 13 10 6 7 7 8 10 14 5 14 12 6 4 9 5 7 11 7 13 10 7 10 13 8 13 7 4 6 7 9 9 7 10 10 8 7 5 5 5 11 9 12 7 8 6 13 12 6 5 6 7 6 8 3 14 7 3 8 7 7 10 9 6 14 10 7 12 5 8 7 6 4 10 8 12 13 7 4