User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2018-11-13   G56 G74   G62 G34     G36     G53         G44       G11       G43           G71       G22                               G54             G63   G00     G21   G61 G35     G31 G51   G52     G42 G33 G32 G73     G55   G72                                  
2018-11-12   G31   G61 G22         G21             G72 G33   G63                 G71     G73     G53                               G34   G32     G62 G54   G56 G55                 G42 G43 G00 G41           G36             G11         G44 G51       G74         G35
2018-11-11       G51             G31             G34 G11   G22       G32     G53       G41 G73           G52     G71                     G44 G61       G63     G72       G54       G56     G00                   G36     G35         G62   G21                
2018-11-10                               G21   G11           G36 G44           G54       G33       G22   G74   G32       G42       G61   G41     G56   G52 G72 G51   G31 G62                         G55           G35     G00           G71     G73     G43      
2018-11-09             G72     G52   G22 G73         G36                     G43   G54 G11       G31 G56 G71   G74           G62     G44               G42   G33         G41           G00 G53           G35         G63 G32               G61 G21               G51
2018-11-08   G62               G32                   G53 G35   G34       G52       G11   G21             G56   G74   G71     G44 G54           G31             G61               G43 G42                 G73 G00 G33         G36   G41             G22          
2018-11-07 G63     G32       G44       G00     G53                         G31     G72 G42 G54   G21     G74                 G11   G43 G55 G22       G71 G41           G56                 G61       G51   G34         G33   G73         G62                      
2018-11-06     G34                       G43   G63         G21 G11             G36                     G62       G72         G42           G00   G51             G33   G44 G54     G41     G71 G31         G35       G22 G74     G55   G52       G56       G53    
2018-11-05 G72         G52       G44 G35               G42           G00   G54 G51                       G32       G21   G43     G71   G53 G36 G33 G31         G41                 G63         G73       G22 G74   G34                   G11                    
2018-11-04     G34     G32             G41   G61             G73       G36             G74     G55 G44 G63     G54       G00           G21             G43       G72                 G62       G52                 G56     G33 G35         G31   G11          
2018-11-03 G35           G41     G62 G54   G56     G31               G74         G33   G63 G36 G00                 G55                 G34             G11   G22     G43     G53     G52               G51       G32 G44 G72         G42       G21                
2018-11-02                 G42           G73 G35     G62                     G33         G43       G44   G21               G00   G22         G56           G72     G71 G32     G54 G53   G51         G41         G34 G61       G31   G52           G36         G11
2018-11-01 G73       G55         G41 G33             G44               G71     G52                 G35           G21           G34 G74 G62       G11 G56           G63 G54             G72               G53 G43 G32 G42               G00       G22     G31     G61
2018-10-31                         G63     G22       G35       G33 G21         G31       G36 G43 G00   G41         G62     G55                 G42 G56 G34     G11               G53   G44       G71                 G74 G32     G52               G61   G54     G51
2018-10-30               G53       G22 G33       G74   G00       G36   G54               G11   G35   G51           G52                               G72 G41           G63     G56 G21       G55   G61           G32   G34                 G43 G73            
2018-10-29             G21         G73         G61 G74 G33         G35       G31                   G44     G62   G51       G71       G52       G36       G53   G55         G54           G34   G56 G00 G41 G72   G32                   G11     G43         G63   G22  
2018-10-28       G36     G32           G72 G41                   G11     G63                           G21     G52         G35   G42 G51           G43           G61   G73       G33           G34     G31             G44 G00   G56   G22       G55 G71        
2018-10-27     G55                     G32   G71         G63         G34             G22                     G56 G11         G53         G31 G43             G73   G36 G62 G33                 G51           G35         G44   G52         G41 G00          
2018-10-26 G53         G71 G73                   G72       G41 G33                       G00 G63 G74           G52 G43     G54   G32   G44               G35                     G21             G36             G51 G22   G31         G56 G55 G42 G61 G11       G62  
2018-10-25 G31   G36       G53       G32   G33 G54 G62               G42   G73   G22                       G00 G71         G72 G35         G61   G44 G55 G43 G21   G52               G51             G74                           G34       G41 G11                
2018-10-24       G00 G53 G35         G73 G51     G31 G42                     G34   G32                                           G21   G11   G43               G52 G63         G33       G72               G44 G41           G54     G36                  
2018-10-23 G34     G51 G42                         G62           G21 G44     G22         G43     G33                   G52           G55                     G00 G35         G63   G32   G71     G36       G41 G54               G73           G72   G74 G56   G11
2018-10-22           G71       G73 G31   G11     G56 G22 G63       G21     G32 G55             G42                               G52                   G00 G34     G72       G36                 G61       G35     G54     G43   G44         G62 G74     G53      
2018-10-21     G11     G34                 G54       G74           G52               G00       G43           G35 G33   G61                     G42       G53 G56     G72       G22   G21               G31       G55   G44   G63       G32 G62     G51     G71    
2018-10-20 G11 G63     G35                 G72                 G34     G53   G21 G00     G33 G42   G31                     G44       G54             G61   G62         G22     G74         G56               G36 G73     G51             G52     G41            
2018-10-19     G41     G44               G61 G00 G31 G73     G42         G54 G51                   G22           G56                         G72     G63   G71   G32     G35 G36   G53     G34   G33                     G74       G21   G55     G11 G52 G43          
2018-10-18           G42       G36 G62   G54         G63         G51     G34   G41               G73       G53         G74         G55 G00                     G22                           G33   G11 G43 G44   G71     G35 G32         G72           G21      
2018-10-17       G55 G34   G33               G44   G00 G73     G51 G35                           G42           G72         G53                     G32                     G11   G52               G36       G41     G56           G31   G21 G62     G22   G43
2018-10-16   G73               G33   G71               G43   G63   G55 G00               G42 G36   G53                 G11       G41 G52               G31     G62 G61     G56     G44     G21 G32   G54   G51 G74                 G35         G22           G34      
2018-10-15                       G56 G42   G54       G34 G00     G74     G52                   G21   G31               G11                 G53 G35       G36         G51 G41         G43     G33   G32   G44     G61 G22             G72   G71         G55 G73      
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 8 5 8 8 9 10 7 3 2 9 11 8 12 6 12 9 9 11 10 6 7 10 8 9 13 9 7 9 6 4 6 9 16 3 14 10 4 9 4 5 6 6 7 7 7 10 6 2 7 11 17 5 7 4 9 10 6 12 10 9 5 8 9 6 11 10 5 6 14 10 13 8 5 6 5 12 8 7 8 8 10 15 9 9 7 7 7 10 7 6 13 8 6 10 12 2 11 4 2 8