User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2019-07-19     G00       G52 G55     G41   G62 G54               G31 G74     G53     G34               G11     G33           G63           G51                       G71       G56       G36         G44     G21     G43   G72     G42     G35   G61   G73     G32 G22  
2019-07-18       G54       G00   G63 G56 G73   G61         G55                 G41   G31 G21   G42           G35         G74 G32       G33           G53           G62 G11               G44 G43         G22 G34       G36                                 G52    
2019-07-17 G35   G36   G54       G52 G00         G61           G51                 G22 G11   G33           G43   G62                     G31         G42             G21                 G41 G74         G71         G34   G55 G32   G44       G53             G63
2019-07-16 G55                             G72           G11 G42       G61     G33       G52   G56   G51       G63   G74   G22 G73     G21       G62   G00 G53   G35                                           G32 G71                 G43     G36     G54   G31 G34
2019-07-15         G11   G44 G00 G55     G74     G62     G73     G61   G34 G43             G41 G53           G52     G22                     G51 G32 G71           G33                             G56 G42               G35   G72   G31 G21                      
2019-07-14 G63 G22 G00   G42 G72     G73   G53   G54   G61           G41     G43   G36 G11               G62     G44                 G34             G33   G32                   G21     G56   G31     G74 G55   G35           G51                                  
2019-07-13     G56       G22         G74               G54   G32   G61           G11 G41             G53         G33   G36 G34 G72                 G71               G35               G31   G43           G73       G42           G62       G21 G55     G00    
2019-07-12                     G63 G41           G61           G72         G55   G42     G52     G54 G36     G56     G22         G62     G32           G74 G71 G53   G21     G44             G34   G33     G11   G31       G43       G73     G00               G51 G35  
2019-07-11 G53   G63           G72             G11       G56     G52   G71 G22             G21           G73   G43           G34                     G55 G51             G41 G00       G32 G61 G33         G35           G44 G74       G36     G31                
2019-07-10   G53     G56                             G35               G11   G63 G32 G44   G41         G51   G62                             G54   G72 G22 G34           G52 G00 G31   G33                 G42       G74           G21       G55              
2019-07-09               G36   G33                 G55               G62       G11   G34 G44         G43 G52 G71                       G74   G54 G31 G63           G73     G51   G22 G42         G21           G41     G61   G35         G53 G00                  
2019-07-08   G21 G55   G71         G32       G61       G41   G36   G33 G43     G63                     G44       G62                   G11 G52 G22                 G72       G74 G42         G51       G54               G00 G53                 G73 G34     G35    
2019-07-07           G00                 G55 G33               G43 G53   G32     G34             G41     G74   G72         G35   G51   G63         G31                   G11         G73   G62     G42 G21           G44 G36       G52               G22        
2019-07-06 G36   G55     G22   G52       G11               G56           G42         G51                         G21   G43       G63   G61           G34 G41 G44 G32 G33       G74     G35                       G73       G31         G72 G53             G00    
2019-07-05       G42 G36         G41     G34     G33       G54 G62 G51       G61             G52 G11 G44     G00   G74         G43       G32   G22                                 G56                               G31     G21                 G71 G53      
2019-07-04     G35         G63           G74             G00         G41         G56 G72                   G11           G43     G34 G51   G21       G53 G31   G33     G52   G55     G61       G44                   G42           G73             G71 G22     G32
2019-07-03       G21       G36     G35         G44       G52             G74   G56     G63                             G34   G62   G43           G31 G73 G72           G71 G55 G33                   G32                 G11   G51 G00   G61           G41 G54 G22  
2019-07-02 G63 G61     G56     G72               G34 G22     G42         G35           G54 G33   G53         G51                       G32         G31 G41   G73                 G62         G21   G44 G43   G52 G00 G55         G11       G36             G74        
2019-07-01       G56   G36       G62     G22     G31                 G53                   G63         G74 G54 G42                     G32                       G41           G35 G61 G71   G21 G33 G34 G73 G52           G00 G43 G55           G44 G11            
2019-06-30   G72     G34                   G54             G31 G00 G22             G52 G44     G33         G36     G21 G32     G41   G42   G11                                 G51             G55     G43                 G61     G35         G73 G62   G63   G53
2019-06-29 G35 G54             G41   G71 G52                             G63     G34         G00 G22 G62 G44 G36     G56             G33                           G21   G31 G32     G43                           G55     G73 G51           G53 G11       G42   G61
2019-06-28     G41             G36 G71   G56 G32             G34                   G44             G53 G72     G22                   G21     G35 G74       G52       G11             G42     G00             G43 G51   G61                   G62 G33     G54   G31
2019-06-27     G42   G74     G22                   G61     G36     G11     G21 G63       G54     G52                         G35   G33         G56 G43 G31               G32 G34 G41   G55     G53       G73 G00                   G51   G71                      
2019-06-26 G32                       G44   G71     G22   G55       G62   G53     G43 G11               G51   G42   G41 G21           G52   G74       G34             G33       G73 G36   G61               G54                     G35     G56         G00       G31
2019-06-25         G55             G35 G62           G53 G71 G61   G42     G43     G34   G44 G41     G56 G63                 G73               G32       G11     G22       G36   G51   G52 G00         G31                         G54     G33 G72   G21              
2019-06-24   G32       G44 G21         G22   G35     G63           G36   G56             G55         G42     G51         G54       G43   G52               G31       G33   G74               G34   G11                   G00 G61         G71           G62      
2019-06-23 G74         G55   G35 G31       G72     G63 G36 G73   G22   G61         G21             G44           G32                         G54 G53       G33     G71                                     G34         G11             G41 G62     G00 G51      
2019-06-22     G51   G00         G54             G63                     G35   G55       G34 G71 G72                   G74                 G43       G32   G11   G36 G42     G41                                   G44   G53 G73               G22 G31   G21  
2019-06-21 G36       G22     G63   G32   G71             G54               G55   G34         G52 G44     G73     G56           G35 G61 G11           G21     G74 G51                                               G42       G00       G31 G33   G43            
2019-06-20                   G71       G44 G33   G32       G21               G43 G42     G00       G31       G51               G62 G34     G36 G41         G53     G63                                   G11     G35         G54                   G61    
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 14 7 12 4 12 6 5 13 7 11 7 9 8 8 7 9 6 6 4 15 11 8 8 10 6 11 10 4 9 10 17 9 6 11 9 4 8 10 9 9 13 7 5 5 6 5 8 3 12 4 10 9 10 7 9 10 7 11 14 8 5 6 5 7 8 14 8 7 9 2 6 7 8 7 6 7 9 5 5 8 4 2 11 8 10 6 11 9 8 6 10 4 9 9 6 9 9 12 9 7