Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng chương trình Soi Cầu Lotto Miền Bắc
Với chương trình soi cầu cổ điển này sẽ trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số lotto may mắn và có xác suất cao.
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày soi cầu cùng với Số ngày cầu chạy rồi bấm nút xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày soi cầu là một ngày khác trước đó.
Chú ý:
- Sau khi có kết quả cầu để xem chi tiết bạn nháy chuột vào các cặp số cầu tìm thấy để xem chi tiết cầu chạy.
- Để kiểm tra một cầu lotto xem thống kê tần suất cầu chạy trong quá khứ, bạn cần di chuột lên link của các cặp số cầu tìm thấy khi đó bạn sẽ thấy hiển thị 2 vị trí ghép thành cầu này. Bạn lấy 2 vị trí đó và nhập vào trong chương trình
Kiểm tra lịch sử cầu lotto để kiểm tra để từ đó dự đoán cầu nào có xác suất cao cho ngày hôm nay.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN trong các dự đoán của mình.


Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 01 02 03 04 08
Đầu 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 72 73 74 77
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 96 98
 
Cầu cũ 149 cầu - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 14, 41
[002] Cặp số: 13, 31
[003] Cặp số: 16, 61
[004] Cặp số: 13, 31
[005] Cặp số: 16, 61
[006] Cặp số: 12, 21
[007] Cặp số: 16, 61
[008] Cặp số: 15, 51
[009] Cặp số: 40, 04
[010] Cặp số: 48, 84
[011] Cặp số: 47, 74
[012] Cặp số: 31, 13
[013] Cặp số: 38, 83
[014] Cặp số: 34, 43
[015] Cặp số: 31, 13
[016] Cặp số: 16, 61
[017] Cặp số: 14, 41
[018] Cặp số: 12, 21
[019] Cặp số: 32, 23
[020] Cặp số: 31, 13
[021] Cặp số: 36, 63
[022] Cặp số: 33, 33
[023] Cặp số: 35, 53
[024] Cặp số: 32, 23
[025] Cặp số: 29, 92
[026] Cặp số: 24, 42
[027] Cặp số: 23, 32
[028] Cặp số: 41, 14
[029] Cặp số: 41, 14
[030] Cặp số: 49, 94
[031] Cặp số: 31, 13
[032] Cặp số: 83, 38
[033] Cặp số: 83, 38
[034] Cặp số: 84, 48
[035] Cặp số: 89, 98
[036] Cặp số: 88, 88
[037] Cặp số: 84, 48
[038] Cặp số: 89, 98
[039] Cặp số: 82, 28
[040] Cặp số: 83, 38
[041] Cặp số: 84, 48
[042] Cặp số: 82, 28
[043] Cặp số: 89, 98
[044] Cặp số: 89, 98
[045] Cặp số: 23, 32
[046] Cặp số: 24, 42
[047] Cặp số: 24, 42
[048] Cặp số: 28, 82
[049] Cặp số: 24, 42
[050] Cặp số: 08, 80
[051] Cặp số: 16, 61
[052] Cặp số: 92, 29
[053] Cặp số: 94, 49
[054] Cặp số: 73, 37
[055] Cặp số: 74, 47
[056] Cặp số: 98, 89
[057] Cặp số: 15, 51
[058] Cặp số: 11, 11
[059] Cặp số: 18, 81
[060] Cặp số: 14, 41
[061] Cặp số: 11, 11
[062] Cặp số: 26, 62
[063] Cặp số: 35, 53
[064] Cặp số: 31, 13
[065] Cặp số: 66, 66
[066] Cặp số: 84, 48
[067] Cặp số: 84, 48
[068] Cặp số: 81, 18
[069] Cặp số: 89, 98
[070] Cặp số: 83, 38
[071] Cặp số: 84, 48
[072] Cặp số: 89, 98
[073] Cặp số: 33, 33
[074] Cặp số: 37, 73
[075] Cặp số: 34, 43
[076] Cặp số: 36, 63
[077] Cặp số: 65, 56
[078] Cặp số: 64, 46
[079] Cặp số: 34, 43
[080] Cặp số: 39, 93
[081] Cặp số: 34, 43
[082] Cặp số: 26, 62
[083] Cặp số: 20, 02
[084] Cặp số: 58, 85
[085] Cặp số: 52, 25
[086] Cặp số: 14, 41
[087] Cặp số: 44, 44
[088] Cặp số: 44, 44
[089] Cặp số: 42, 24
[090] Cặp số: 66, 66
[091] Cặp số: 63, 36
[092] Cặp số: 64, 46
[093] Cặp số: 43, 34
[094] Cặp số: 44, 44
[095] Cặp số: 42, 24
[096] Cặp số: 47, 74
[097] Cặp số: 55, 55
[098] Cặp số: 58, 85
[099] Cặp số: 58, 85
[100] Cặp số: 56, 65
[101] Cặp số: 59, 95
[102] Cặp số: 81, 18
[103] Cặp số: 86, 68
[104] Cặp số: 18, 81
[105] Cặp số: 14, 41
[106] Cặp số: 16, 61
[107] Cặp số: 11, 11
[108] Cặp số: 13, 31
[109] Cặp số: 12, 21
[110] Cặp số: 92, 29
[111] Cặp số: 80, 08
[112] Cặp số: 16, 61
[113] Cặp số: 16, 61
[114] Cặp số: 12, 21
[115] Cặp số: 16, 61
[116] Cặp số: 48, 84
[117] Cặp số: 46, 64
[118] Cặp số: 44, 44
[119] Cặp số: 48, 84
[120] Cặp số: 44, 44
[121] Cặp số: 41, 14
[122] Cặp số: 42, 24
[123] Cặp số: 46, 64
[124] Cặp số: 16, 61
[125] Cặp số: 12, 21
[126] Cặp số: 11, 11
[127] Cặp số: 34, 43
[128] Cặp số: 74, 47
[129] Cặp số: 63, 36
[130] Cặp số: 64, 46
[131] Cặp số: 46, 64
[132] Cặp số: 69, 96
[133] Cặp số: 61, 16
[134] Cặp số: 98, 89
[135] Cặp số: 93, 39
[136] Cặp số: 37, 73
[137] Cặp số: 24, 42
[138] Cặp số: 93, 39
[139] Cặp số: 36, 63
[140] Cặp số: 60, 06
[141] Cặp số: 62, 26
[142] Cặp số: 03, 30
[143] Cặp số: 48, 84
[144] Cặp số: 44, 44
[145] Cặp số: 42, 24
[146] Cặp số: 24, 42
[147] Cặp số: 81, 18
[148] Cặp số: 41, 14
[149] Cặp số: 26, 62
Cầu mới tạo 222 cầu - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[150] Cặp số: 11, 11
[151] Cặp số: 13, 31
[152] Cặp số: 13, 31
[153] Cặp số: 11, 11
[154] Cặp số: 13, 31
[155] Cặp số: 15, 51
[156] Cặp số: 18, 81
[157] Cặp số: 12, 21
[158] Cặp số: 12, 21
[159] Cặp số: 58, 85
[160] Cặp số: 55, 55
[161] Cặp số: 50, 05
[162] Cặp số: 51, 15
[163] Cặp số: 08, 80
[164] Cặp số: 43, 34
[165] Cặp số: 43, 34
[166] Cặp số: 45, 54
[167] Cặp số: 44, 44
[168] Cặp số: 44, 44
[169] Cặp số: 32, 23
[170] Cặp số: 36, 63
[171] Cặp số: 12, 21
[172] Cặp số: 12, 21
[173] Cặp số: 19, 91
[174] Cặp số: 13, 31
[175] Cặp số: 17, 71
[176] Cặp số: 37, 73
[177] Cặp số: 32, 23
[178] Cặp số: 36, 63
[179] Cặp số: 33, 33
[180] Cặp số: 32, 23
[181] Cặp số: 34, 43
[182] Cặp số: 36, 63
[183] Cặp số: 39, 93
[184] Cặp số: 32, 23
[185] Cặp số: 21, 12
[186] Cặp số: 23, 32
[187] Cặp số: 21, 12
[188] Cặp số: 21, 12
[189] Cặp số: 24, 42
[190] Cặp số: 24, 42
[191] Cặp số: 41, 14
[192] Cặp số: 47, 74
[193] Cặp số: 44, 44
[194] Cặp số: 38, 83
[195] Cặp số: 82, 28
[196] Cặp số: 88, 88
[197] Cặp số: 84, 48
[198] Cặp số: 83, 38
[199] Cặp số: 88, 88
[200] Cặp số: 83, 38
[201] Cặp số: 84, 48
[202] Cặp số: 21, 12
[203] Cặp số: 23, 32
[204] Cặp số: 27, 72
[205] Cặp số: 28, 82
[206] Cặp số: 26, 62
[207] Cặp số: 23, 32
[208] Cặp số: 26, 62
[209] Cặp số: 24, 42
[210] Cặp số: 01, 10
[211] Cặp số: 11, 11
[212] Cặp số: 16, 61
[213] Cặp số: 15, 51
[214] Cặp số: 12, 21
[215] Cặp số: 13, 31
[216] Cặp số: 19, 91
[217] Cặp số: 16, 61
[218] Cặp số: 14, 41
[219] Cặp số: 15, 51
[220] Cặp số: 96, 69
[221] Cặp số: 96, 69
[222] Cặp số: 98, 89
[223] Cặp số: 96, 69
[224] Cặp số: 94, 49
[225] Cặp số: 98, 89
[226] Cặp số: 94, 49
[227] Cặp số: 92, 29
[228] Cặp số: 91, 19
[229] Cặp số: 90, 09
[230] Cặp số: 96, 69
[231] Cặp số: 31, 13
[232] Cặp số: 36, 63
[233] Cặp số: 32, 23
[234] Cặp số: 34, 43
[235] Cặp số: 31, 13
[236] Cặp số: 35, 53
[237] Cặp số: 39, 93
[238] Cặp số: 39, 93
[239] Cặp số: 30, 03
[240] Cặp số: 37, 73
[241] Cặp số: 32, 23
[242] Cặp số: 31, 13
[243] Cặp số: 39, 93
[244] Cặp số: 70, 07
[245] Cặp số: 72, 27
[246] Cặp số: 74, 47
[247] Cặp số: 77, 77
[248] Cặp số: 74, 47
[249] Cặp số: 13, 31
[250] Cặp số: 14, 41
[251] Cặp số: 21, 12
[252] Cặp số: 24, 42
[253] Cặp số: 37, 73
[254] Cặp số: 30, 03
[255] Cặp số: 02, 20
[256] Cặp số: 26, 62
[257] Cặp số: 25, 52
[258] Cặp số: 26, 62
[259] Cặp số: 63, 36
[260] Cặp số: 66, 66
[261] Cặp số: 66, 66
[262] Cặp số: 62, 26
[263] Cặp số: 63, 36
[264] Cặp số: 68, 86
[265] Cặp số: 66, 66
[266] Cặp số: 64, 46
[267] Cặp số: 67, 76
[268] Cặp số: 86, 68
[269] Cặp số: 89, 98
[270] Cặp số: 88, 88
[271] Cặp số: 85, 58
[272] Cặp số: 84, 48
[273] Cặp số: 88, 88
[274] Cặp số: 82, 28
[275] Cặp số: 80, 08
[276] Cặp số: 87, 78
[277] Cặp số: 82, 28
[278] Cặp số: 84, 48
[279] Cặp số: 33, 33
[280] Cặp số: 35, 53
[281] Cặp số: 38, 83
[282] Cặp số: 34, 43
[283] Cặp số: 31, 13
[284] Cặp số: 34, 43
[285] Cặp số: 33, 33
[286] Cặp số: 35, 53
[287] Cặp số: 32, 23
[288] Cặp số: 30, 03
[289] Cặp số: 32, 23
[290] Cặp số: 63, 36
[291] Cặp số: 62, 26
[292] Cặp số: 25, 52
[293] Cặp số: 24, 42
[294] Cặp số: 23, 32
[295] Cặp số: 23, 32
[296] Cặp số: 23, 32
[297] Cặp số: 29, 92
[298] Cặp số: 23, 32
[299] Cặp số: 24, 42
[300] Cặp số: 22, 22
[301] Cặp số: 54, 45
[302] Cặp số: 53, 35
[303] Cặp số: 52, 25
[304] Cặp số: 54, 45
[305] Cặp số: 14, 41
[306] Cặp số: 12, 21
[307] Cặp số: 11, 11
[308] Cặp số: 44, 44
[309] Cặp số: 43, 34
[310] Cặp số: 47, 74
[311] Cặp số: 42, 24
[312] Cặp số: 48, 84
[313] Cặp số: 44, 44
[314] Cặp số: 42, 24
[315] Cặp số: 66, 66
[316] Cặp số: 68, 86
[317] Cặp số: 48, 84
[318] Cặp số: 44, 44
[319] Cặp số: 41, 14
[320] Cặp số: 56, 65
[321] Cặp số: 52, 25
[322] Cặp số: 59, 95
[323] Cặp số: 53, 35
[324] Cặp số: 53, 35
[325] Cặp số: 54, 45
[326] Cặp số: 56, 65
[327] Cặp số: 58, 85
[328] Cặp số: 88, 88
[329] Cặp số: 92, 29
[330] Cặp số: 16, 61
[331] Cặp số: 18, 81
[332] Cặp số: 14, 41
[333] Cặp số: 11, 11
[334] Cặp số: 24, 42
[335] Cặp số: 21, 12
[336] Cặp số: 64, 46
[337] Cặp số: 13, 31
[338] Cặp số: 18, 81
[339] Cặp số: 64, 46
[340] Cặp số: 83, 38
[341] Cặp số: 84, 48
[342] Cặp số: 33, 33
[343] Cặp số: 52, 25
[344] Cặp số: 49, 94
[345] Cặp số: 48, 84
[346] Cặp số: 47, 74
[347] Cặp số: 40, 04
[348] Cặp số: 32, 23
[349] Cặp số: 30, 03
[350] Cặp số: 96, 69
[351] Cặp số: 94, 49
[352] Cặp số: 92, 29
[353] Cặp số: 93, 39
[354] Cặp số: 82, 28
[355] Cặp số: 23, 32
[356] Cặp số: 24, 42
[357] Cặp số: 93, 39
[358] Cặp số: 34, 43
[359] Cặp số: 33, 33
[360] Cặp số: 37, 73
[361] Cặp số: 40, 04
[362] Cặp số: 42, 24
[363] Cặp số: 27, 72
[364] Cặp số: 18, 81
[365] Cặp số: 30, 03
[366] Cặp số: 82, 28
[367] Cặp số: 02, 20
[368] Cặp số: 03, 30
[369] Cặp số: 02, 20
[370] Cặp số: 04, 40
[371] Cặp số: 62, 26
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 4 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 7 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 4 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 4 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 9 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 17 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 19 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 15 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 6 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 14 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 9 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 3 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 21 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 21 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 6 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 11 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 3 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 9 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 7 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 7 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 14 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 8 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 12 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 7 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 10 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 9 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 12 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 4 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 9 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 9 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 18 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 6 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 4 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 6 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 6 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 4 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 6 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 6 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 11 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần