User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2021-04-20                     G22 G33 G52 G56             G36 G61                       G21       G74                 G35 G72 G31     G41         G62     G73         G51 G43 G11         G32       G00 G42     G34                 G53   G54 G44               G63
2021-04-19 G53   G52 G32 G54     G34   G33       G42     G11     G51                                   G43     G22               G61     G41   G36                       G00 G71     G44         G62           G21           G73   G55   G31               G35  
2021-04-18 G00           G51   G32     G43       G22 G54       G53             G63     G74         G34                       G33   G61     G31   G11   G72           G73               G21 G44       G56   G52   G42                   G41                    
2021-04-17 G61         G33         G73   G11 G32   G41           G54       G52     G36 G51         G62       G53                       G34   G31           G44           G71                               G00   G21 G63         G56 G22           G72   G43   G35
2021-04-16             G34   G43           G74     G51 G32     G73 G33   G71     G41         G42               G31   G11     G21       G55   G61         G54             G72     G44                                   G52       G22 G00 G63                 G53
2021-04-15 G35     G42     G56       G44           G31     G43       G61                 G72   G55   G34 G21         G11   G33   G22     G54             G73         G36 G74     G62               G63                 G00                                  
2021-04-14   G43 G63     G56           G41     G11 G32         G36     G51                 G34     G61     G33 G71                 G55     G52               G31               G35         G42       G22       G72   G73 G21 G54                     G00 G44   G53  
2021-04-13 G43         G00   G56       G31           G11       G74                 G54           G73             G35       G63         G36 G44   G62 G34                 G32                 G72           G42   G21         G61         G41   G33     G71 G55 G22
2021-04-12                               G53 G32     G44 G61                       G51       G42     G00     G63     G11 G43     G33     G34                   G35         G41     G71   G62                   G22   G56       G74                 G72 G21 G54
2021-04-11 G44         G11               G00           G36   G56 G31 G74   G52       G55 G22       G62       G43                   G34 G32             G35                   G42 G21       G63                 G51     G73       G71 G54               G41 G53    
2021-04-10             G56             G00                         G34 G73                 G21 G53           G55 G35   G63           G61   G72       G32   G43     G51 G74             G52       G44 G11 G22       G54 G42 G31     G71 G36         G62     G41     G33  
2021-04-09       G22 G35                     G56     G54                         G63   G43           G51   G53         G21     G52   G41 G55 G36 G11               G61             G31 G00 G74       G44           G33   G72 G62             G32 G42 G71   G73   G34    
2021-04-08       G72 G00     G22     G52 G71             G42       G21                 G63   G32     G35 G56     G11   G34         G73           G31                           G33                     G53 G43         G36   G74       G41       G55          
2021-04-07 G54     G62 G53           G52     G71     G44   G22                   G11         G63   G43       G32     G34                   G33       G74     G35                     G41     G31   G00           G73     G42       G56         G61     G36   G21  
2021-04-06 G42 G62                   G54     G22                     G33                 G34                   G31 G51 G32 G61 G44     G52   G21       G35   G00 G56               G11           G36               G55                     G41            
2021-04-05 G00           G32   G43     G74 G31     G35                   G72 G61                               G54 G52         G21     G11         G71 G51   G36 G41 G56           G62 G53           G22             G55 G34       G44 G73       G42       G33 G63      
2021-04-04         G54         G11   G33     G61                   G63         G21       G52   G31 G73 G72       G34 G51   G62                   G71 G41     G36             G74               G56 G32       G00     G43                 G22 G35           G42   G55
2021-04-03       G71   G55     G41   G00     G42       G31               G22     G72   G32     G35   G52   G56 G21                                             G43   G54     G44 G73             G51 G74   G33       G34   G36     G62         G11       G63        
2021-04-02             G31   G11   G71         G53 G51 G52   G22                           G61                   G44   G74     G33   G56 G63 G62           G21               G35 G42 G41                         G43 G36       G34   G54     G32       G00        
2021-04-01   G21 G51 G36   G61   G73       G33             G63 G56     G62 G74           G32             G41 G54                             G35   G31             G53       G71             G72         G11         G22         G42           G00     G34   G43  
2021-03-31       G73                   G34     G71   G33   G51               G11     G36               G72 G42   G53   G52           G21 G63     G74 G56 G43   G55         G44   G32     G22     G31         G35   G61 G62                 G41       G54       G00      
2021-03-30       G35                   G42 G51 G31     G53 G43                                   G34           G33           G11 G72         G00     G74 G52         G36       G55   G21   G63                 G73       G32       G61     G44         G22    
2021-03-29 G00 G62   G42         G73       G33                         G54                         G21   G56               G31               G63 G61 G35       G22 G32             G36   G44 G74                 G11             G72 G34       G51         G41
2021-03-28       G36   G52   G21 G34       G11 G31             G51               G71             G73       G33     G54             G63       G55 G56 G72               G43       G53   G32 G74             G35     G44     G61   G22       G41           G00     G42  
2021-03-27   G00       G61         G55             G31           G22           G33   G35 G34           G21   G51 G71   G53   G74                 G43   G72       G11       G63               G32   G41                 G52                 G36   G44          
2021-03-26             G31     G34   G21             G52       G32       G54     G73                 G61     G63 G00             G36           G35   G72   G71       G11         G51     G22       G42 G74     G53       G62     G33   G56 G55                    
2021-03-25       G35 G43 G52 G72 G42       G56   G63         G41 G00     G73   G71   G33 G44             G21   G53                               G55         G32   G54       G11           G51       G36             G34               G61   G31 G74   G22            
2021-03-24     G56   G32   G33 G36   G22 G21             G35       G62       G73   G71             G53       G00   G34                   G51 G42               G31 G63 G61 G41           G11 G54 G55                                   G52     G72                
2021-03-23       G42       G35                 G32 G44       G54 G63           G55 G72                   G00 G53 G74           G21         G22 G31 G51     G73           G11     G61               G43       G36           G41         G56         G33       G34  
2021-03-22     G33     G62       G61 G41 G55       G00       G63             G56                   G34 G74 G53     G43     G32   G11     G54   G22       G36       G73   G21         G51   G52           G31       G72     G42     G35   G44                          
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 10 7 6 13 7 11 11 9 9 6 13 12 5 11 5 10 12 7 9 9 6 8 8 5 3 7 5 6 6 10 5 5 6 7 6 6 9 15 12 7 9 7 11 9 8 7 8 6 9 10 5 11 13 8 11 8 12 6 8 12 5 7 7 10 6 7 8 8 9 5 12 8 6 6 10 7 5 6 6 6 12 9 12 9 9 2 8 5 13 9 8 9 7 6 6 8 6 7 10 9