User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2020-12-03             G73   G34     G00 G54         G74     G21 G44     G52       G53                           G61         G62 G42       G56     G36   G11             G22                       G72                 G32                   G31 G55 G33    
2020-12-02         G56           G54   G71 G43 G61     G00   G33 G32     G55 G41               G21 G62         G74                 G73                   G52 G72         G44   G35           G51     G22       G11       G53         G34                 G31      
2020-12-01 G74             G00 G73 G11   G33 G34 G55           G62               G41         G44       G36             G35           G31 G22               G42       G72     G52     G63     G21                 G53       G54                 G61           G43
2020-11-30   G42     G00       G35         G63   G54       G43       G44   G73   G31       G71                   G74       G52 G53   G41 G61     G56       G11               G51                   G34             G36     G21 G32   G72   G33                 G22 G55
2020-11-29           G35       G42   G21           G71 G63       G11   G73   G36       G61                 G33             G74     G44     G62   G31 G22 G51                         G00     G55                   G53     G41     G34               G54 G43    
2020-11-28             G55   G44 G36   G71         G34             G41   G72         G43     G32                 G53   G31     G42               G33   G56   G11         G00     G61     G54             G22             G35           G62   G73       G51     G74
2020-11-27     G32 G53   G22     G63         G44         G35 G56 G61           G00   G21         G31                 G33             G71     G11 G41     G74                   G51 G62   G36       G72               G55       G43 G34                 G42     G73  
2020-11-26                 G36       G32   G61 G31                                                     G33   G73 G51 G44               G11   G35   G22   G63   G56 G34     G72       G55 G00       G41               G54     G21   G43       G52       G42      
2020-11-25 G72   G22     G41     G42                                 G52             G44     G55 G00 G54   G71     G62           G34           G21     G32       G11             G51 G61     G43     G63       G56   G74     G33 G36         G53   G31         G73    
2020-11-24   G11 G33 G54   G21 G22                       G51   G63               G72             G34     G56     G41       G53           G55       G43         G71       G00 G32           G42     G36                 G31             G74   G62       G35      
2020-11-23 G43 G52         G62     G54                   G53       G34   G72   G51                 G42       G71     G00   G33   G21 G63       G11           G55     G32                       G73 G36   G44 G31 G35                         G74   G22         G56  
2020-11-22 G62           G74 G21                     G41       G61 G43         G55                           G54             G51     G52     G56 G32 G31               G44   G34     G63 G22         G35         G36   G42     G33         G73         G00     G11
2020-11-21               G36                   G53   G32                           G35 G62         G52   G61       G42   G11 G31         G43               G00 G73         G63 G54                     G41 G74   G55   G33 G21   G51     G71 G22           G34    
2020-11-20       G22     G71       G74   G52 G72         G41           G34             G33 G35       G63                       G32         G53   G36 G55 G56                               G21   G42         G00 G73         G62 G44     G31     G11     G54 G51    
2020-11-19         G11 G33   G34                 G43 G00     G42                           G32 G56   G31       G63                                 G61       G22 G36 G53     G21           G54     G44                   G72   G41     G55 G73     G62 G52 G74 G35  
2020-11-18     G31     G33 G62           G72       G35       G43                   G00               G51     G55   G22           G44             G71   G34   G41       G74     G54 G32     G53             G63                   G21   G73 G56         G52     G61
2020-11-17           G72         G35               G22       G51     G36 G34 G74   G21     G32     G52                     G41       G71       G43               G61   G55         G42           G53   G62 G11             G33 G56             G00           G31
2020-11-16     G55               G52                   G31 G41   G35 G51 G44   G73 G34   G00         G36         G71     G72 G22   G56               G61 G42       G43 G63 G74                                   G32             G62 G21 G33           G11   G54     G53
2020-11-15     G43           G62       G52           G00 G72     G54 G21     G63       G56           G53       G32   G34             G73       G36 G35     G61         G22           G74   G33                         G55     G42 G31       G71   G44 G41 G11        
2020-11-14         G74   G00     G56     G41 G72   G33             G32                             G63     G31         G62 G21   G34     G22                         G52     G36     G53 G55         G71 G61       G73 G11 G43 G42                       G44      
2020-11-13   G42 G36   G11                   G51   G63           G72               G61 G41             G73       G56     G33   G35   G71         G21         G53         G31                 G32           G54           G43   G00 G62 G55             G22      
2020-11-12           G62   G52           G41     G00       G74             G11     G36                 G61 G56   G44 G53               G43     G72     G73                   G35       G34 G31 G32       G55     G71           G22   G33           G42       G54  
2020-11-11     G44 G71 G35             G74     G52     G61                 G62     G36 G41             G54     G34 G56 G00     G55   G11   G51       G42     G53             G31 G33   G32         G22                                       G21       G43        
2020-11-10         G56           G31               G34   G44                         G62   G51             G54         G11       G53             G41 G22     G21   G36         G42   G72   G33 G00           G52           G73           G32   G55   G61 G74    
2020-11-09       G74         G71                         G42     G44             G22           G21     G35 G41       G43   G00 G53                   G11 G31 G33   G52             G63 G62   G73 G55         G51       G36       G56     G61       G32         G34 G72
2020-11-08         G43         G11   G00 G44   G52 G74           G21         G56 G62 G33 G61       G35       G41 G72           G31     G22       G54         G36 G71                 G63   G51                 G34               G73   G53       G32         G42      
2020-11-07   G41     G62       G22       G31       G42 G74                 G36           G56             G53       G54 G52       G71   G43           G00   G63     G34   G35       G72     G21                   G61     G11       G32 G55 G73           G51        
2020-11-06   G32     G31     G34     G73                               G61 G53     G62   G51                     G55 G33   G41                         G21         G35 G74     G52     G00 G43                         G36 G72             G22 G11         G42
2020-11-05           G55         G33 G43         G11 G42               G00         G54   G44   G35           G31       G72 G53     G62                                     G34   G51                     G73       G41     G36   G21           G22     G32 G61
2020-11-04   G74                   G36           G31 G34     G00       G51                   G63 G56   G71                       G22 G41   G21     G62 G52     G73                   G33   G44   G61             G11   G72     G32   G53     G54           G55 G42  
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 4 8 8 5 10 12 10 7 12 6 7 10 12 8 5 4 8 10 10 7 10 6 8 7 7 8 11 9 6 4 12 4 9 6 3 7 7 6 6 6 10 8 12 7 7 11 7 11 12 12 5 6 6 8 9 7 13 10 11 6 6 5 9 6 14 5 4 12 9 10 8 12 8 9 6 4 5 7 7 4 7 7 5 7 8 12 14 13 10 5 6 9 8 7 5 9 17 9 9 10