Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-03-30         G00               G41 G55     G34 G71 G36   G21     G31           G53     G11       G62 G22   G52 G54 G73 G63     G35                                     G42           G56       G61 G44                   G43 G32     G74         G51 G72        
2023-03-29       G63             G32     G11     G53 G22                             G43 G51           G73   G55     G21                       G34       G71 G61         G33 G00 G31     G74   G35 G36           G52         G72           G42       G41     G54  
2023-03-28   G74 G21   G34                         G53     G61   G72       G62   G00   G71   G32         G44 G22         G56 G54               G31                           G35 G63 G11           G52       G33     G51 G43                 G36 G73             G41
2023-03-27 G53         G34   G33 G56               G63 G22   G43                     G00 G11   G55     G62   G52       G31                     G51   G74     G42                           G35   G32                   G21 G36     G41 G61   G71         G44      
2023-03-26     G41             G32 G54     G74       G21         G22 G33             G71       G36                   G63   G56           G72               G55     G43 G11 G00 G44       G31 G35   G42         G52                   G53 G34           G61        
2023-03-25                             G61     G55 G31       G72               G62                         G41           G21 G51           G56   G33 G36         G54       G35       G43 G00 G11         G32         G42 G52         G53         G44   G74 G73 G22
2023-03-24   G74 G55   G34   G56                                                         G63         G44 G31     G43   G61     G52     G41   G32   G33 G00   G62                   G21     G71             G11       G35   G22                   G42 G73      
2023-03-23           G33   G56                     G43                   G73           G72   G11                   G63               G36   G21 G34     G53 G51     G42         G22 G35   G55   G32       G41         G00 G54           G31 G61     G52     G44    
2023-03-22         G53                 G61     G71     G55     G36       G52     G22               G11         G41   G31   G54       G32           G72 G51     G42     G21       G33 G43 G44         G35         G62                             G56     G34 G00  
2023-03-21 G32                 G72     G56     G44     G62   G55           G41         G21 G63 G11 G22   G36 G53   G73                 G43     G31     G42     G61   G74   G71 G35 G52 G00       G51                                 G54 G34                          
2023-03-20         G42 G52       G51 G53   G62         G61         G54             G31     G56           G32     G43 G36           G44       G55   G72           G21     G35                           G11   G41     G63 G22             G34   G00             G33
2023-03-19       G00 G11       G54                         G31   G73     G41             G21 G51                 G56     G33   G44               G32         G53 G55 G52             G22   G72                                     G36 G62       G74      
2023-03-18     G44 G52         G22         G73                 G41 G33     G32 G56       G43     G51     G54             G11     G53                         G21                   G00       G36         G42   G63             G55         G74   G35 G34 G61   G31
2023-03-17   G35       G72 G55   G33 G71   G42             G43 G63                         G36                     G32     G51 G56     G34               G62   G74     G54   G73   G21   G41           G31     G53 G22             G11     G00       G44            
2023-03-16   G53     G74   G35 G31         G63           G41   G55 G22 G43 G34               G54     G44     G56         G32   G72 G61         G21           G42                               G11                 G00   G52           G73     G33     G62   G36    
2023-03-15 G61     G52             G44   G21                 G55     G00   G36   G62             G71     G53     G74     G35   G42     G22 G63       G33       G11         G41                     G43 G31               G72   G32 G56           G34              
2023-03-14           G31       G74 G32 G11                 G43   G54       G55             G33   G41     G34 G53 G73 G56     G36         G52                 G62   G51 G61   G22                     G35   G71 G44 G72 G00           G21         G42                  
2023-03-13       G61   G43         G22 G36                 G35     G44   G55       G31     G32                                   G54 G74       G42 G41                         G62     G51   G72 G00         G71     G73       G34 G11 G52         G63 G21        
2023-03-12       G71         G31                     G73 G33                         G52           G55           G41 G35 G22                         G43       G36   G44   G32       G42         G53               G11         G21     G62   G00 G72 G63 G54 G34
2023-03-11   G42       G54 G32 G43 G71     G11                 G53   G36 G41     G35                         G44       G62   G31     G74                           G21           G72               G00   G33   G61             G22   G63     G34   G51          
2023-03-10   G51           G72     G61   G36         G22     G00         G54         G31         G56                   G62 G42 G11   G41             G21 G33 G73                     G53         G55         G32   G74     G44   G35   G34             G43   G71    
2023-03-09       G21   G00       G34       G55               G33           G31           G51 G62   G42 G74 G56 G44               G61       G71       G54 G72               G32                 G35 G36 G43   G52 G53                   G11       G22              
2023-03-08 G54   G74     G61           G31 G33 G52 G35                   G42   G41   G36             G55                                         G43     G34   G11 G72         G21           G56               G32           G00   G62 G53       G63   G22      
2023-03-07 G54       G72           G33       G44                 G55             G43               G73 G35 G53 G22   G56 G61 G74     G36             G31           G21       G41 G51             G32       G00 G52           G34 G42             G11              
2023-03-06                 G62               G42 G31   G00       G74   G44 G52               G32                   G33   G61 G71         G21     G35   G54 G34             G51           G11   G72 G36         G63       G53   G43   G41             G22     G73    
2023-03-05   G72               G33   G56         G54   G00               G11           G32         G73       G36   G43           G31 G21         G71     G35   G42   G74 G61           G55 G53     G22         G62               G51 G34 G41 G63                    
2023-03-04     G21             G41 G73             G61           G74   G62 G22   G32 G42                 G34 G44 G33     G00   G52 G11 G43           G51                       G31         G36                           G55   G53 G35                 G71     G54
2023-03-03           G55   G53                             G44                         G72       G42                 G32       G21 G35     G00 G43 G33         G56     G41   G61         G11     G34 G73                 G52           G36         G22    
2023-03-02     G41             G71           G42         G54     G73     G34 G51           G11 G53 G55         G32           G21             G74 G61     G36                       G33   G22       G63   G00       G44 G56 G35           G62   G31         G43   G52  
2023-03-01     G00 G53                 G74           G32                               G42       G31       G51       G63     G33 G61   G21     G71       G34         G41 G62         G73         G43   G22                           G54 G36 G11     G35 G52    
2023-02-28 G36       G33 G63           G74       G21                 G35     G00                 G71           G53       G31       G44               G32   G52         G56                       G11                     G55 G34 G42   G22              
2023-02-27 G72                 G42           G61 G74     G35 G21       G71                   G11         G31                             G41 G54     G00     G36       G73 G52 G34   G53   G22             G43       G32                     G56 G62     G44 G63 G51
2023-02-26 G44       G34   G63   G56         G22           G55                 G35                       G11 G42     G31       G41                       G00     G74   G53           G33     G62                               G73     G21       G32    
2023-02-25         G63 G62                 G34 G00           G35   G11 G42     G51                         G33       G32                               G56     G43 G22     G61 G71   G41       G21 G54   G74                         G36 G73     G31          
2023-02-24                       G61       G21   G51               G56         G11           G72         G22                   G74 G54   G35       G31       G34     G43 G33 G32     G73         G55       G00       G41   G52     G63         G42 G36 G53       G44
2023-02-23       G71   G62 G34       G56               G31                           G54   G44 G22   G53 G61                 G43   G52         G42 G41 G74   G36           G00         G11                 G55 G21     G51               G32     G72            
2023-02-22   G31   G63           G53 G32 G51           G44                     G11   G33                           G42             G52 G34       G22 G00     G56   G36                               G35 G55 G71             G72                     G21 G54
2023-02-21                 G34   G22           G62 G31                             G44   G36 G63               G55       G54                   G53     G56   G41         G33             G72 G11           G00 G35       G32     G21     G43              
2023-02-20             G11     G35             G22 G53                           G56 G41 G63         G34     G72 G73         G32 G51 G54         G21       G52         G55   G61   G62 G74         G43   G00 G33       G44         G31                     G71      
2023-02-19         G62     G33     G55     G11 G42                                         G53             G35   G51 G31     G73   G74     G54 G71             G41 G52 G43 G00 G44         G61   G32     G63       G36     G22         G34                     G21  
2023-02-18     G51   G21   G33 G41   G55 G31           G62         G63               G32       G36   G61 G74     G43           G35 G73                       G54                         G00 G56           G34 G22                           G44 G52   G11   G53  
2023-02-17   G32 G72               G35         G42                                 G56     G00   G43 G11 G44 G73   G31             G36 G34         G21 G53                       G33   G61                 G22                 G55     G63     G74       G51 G41
2023-02-16     G11     G51     G42     G35 G61   G44                                   G55   G73   G52   G36 G43 G72     G00                   G34     G31           G32   G62       G53           G54       G56               G74 G21   G71   G33       G22        
2023-02-15     G61   G56       G63     G35   G22 G33   G32   G43     G21 G44 G11 G62                                 G41       G55   G53             G54       G00               G51           G52     G72         G31   G74   G42   G34   G36                      
2023-02-14   G33     G55                 G41       G31     G71 G36 G62     G11   G42                   G63 G73   G52 G00     G54 G22     G35         G44                 G43       G32   G53                 G72         G34   G74             G21   G61     G56      
2023-02-13         G36       G41           G42 G54 G00 G62   G43 G32                     G21   G31   G72   G35 G63       G74                 G33                 G53   G56 G44         G71       G11                         G52     G73   G22           G34     G61
2023-02-12       G63 G36         G21 G52 G11   G74     G51 G41                                   G73           G00 G72 G61 G62                   G44                 G71       G55 G34       G42   G22         G32 G35     G31     G43       G54                  
2023-02-11             G22 G43           G00           G52       G71           G34   G72   G54 G11         G35 G51     G31                       G44         G21   G53 G62 G56 G36                             G32         G33     G42     G63           G74    
2023-02-10       G42               G21         G62 G43     G00             G71             G54           G33   G63   G31     G36   G61     G55 G74       G41       G34     G51           G52                 G22     G44         G56 G35   G73   G11     G32       G53
2023-02-09   G31       G33               G74     G36                           G55       G53   G51 G00     G62     G52                 G72 G34   G35 G56                       G61   G71                 G43       G44       G22   G41 G21         G11   G42    
2023-02-08         G21         G52           G56           G72               G73 G54     G43   G34       G63     G42   G44                   G31 G61                 G00 G22                     G53   G35 G11       G74 G62               G41 G33     G32 G36    
2023-02-07   G43   G51 G72   G21         G33         G63 G41           G74                                         G71 G22       G53                       G54 G73   G32 G35           G56                 G36     G31 G61   G11           G44       G42   G00 G34
2023-02-06                   G42 G36       G41     G56   G74 G53         G33           G21     G22 G62               G34             G52           G72   G43     G32         G73               G51                       G11 G35 G44       G00   G61 G71       G63
2023-02-05                   G43               G36     G31             G52   G35   G73   G21       G41           G32                           G63   G53 G42       G33               G62 G22 G72       G34 G74 G56         G71         G51       G00 G54       G11
2023-02-04 G44       G61   G72       G63   G33   G36       G73       G62                     G54 G22       G34               G41 G32 G00                 G43     G35     G52 G51                   G11     G53           G21         G55             G31 G74   G56  
2023-02-03                       G53 G11                   G56     G74     G73 G71   G33           G63   G31             G32     G55       G54               G61         G00 G72   G52         G21   G35                       G36   G43 G22     G42          
2023-02-02 G51   G54   G61   G62   G42                     G56               G22     G55       G21       G36       G41                 G71     G32 G00           G33               G31 G52       G35         G43     G11         G34   G74 G73       G44          
2023-02-01             G74     G63     G54       G43   G35                     G44           G31   G52 G00     G41 G61         G56 G32           G72             G73 G36 G51   G55     G42           G71   G62               G33 G21       G11     G34              
2023-01-31   G21           G71 G51 G36           G62 G43       G73 G55 G42 G32                         G34       G61 G33               G74           G63   G53   G22   G00             G44     G31       G52   G35       G41     G11           G54