User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2020-08-11     G63 G71         G32       G54                     G73   G72 G53   G00   G44           G11   G62 G41       G43   G31             G36             G21               G42           G34   G52   G61           G56                       G74       G22
2020-08-10   G34 G55           G72       G22       G35 G41         G44           G00     G11           G54     G61 G42     G21 G32 G74                 G51       G62     G31           G33   G43         G73         G63       G71             G56 G36              
2020-08-09   G53       G73 G74   G34                 G36       G54     G71 G56                   G11     G00       G41 G51   G32 G21   G31             G43       G61                     G62   G44 G35 G72         G63           G22           G52         G33      
2020-08-08         G53     G34                   G74   G43 G32           G36                       G56   G44 G71   G21       G51 G33       G31     G62     G00 G72                         G41     G54 G42 G63             G35   G52 G61 G73             G11        
2020-08-07               G73           G62 G00             G42                 G44         G22     G33 G51           G55         G74     G72                   G52   G36           G54     G21         G41   G32 G61 G43 G56         G35 G63             G31    
2020-08-06     G51             G63                 G53 G54         G36     G61 G35 G42   G43       G55                   G56   G71       G52       G21         G31     G62   G73 G33   G34   G41         G00           G72         G22       G74                  
2020-08-05 G36               G43 G73         G71                 G56       G42 G34 G32 G72       G74         G35           G44     G53   G21     G63         G31 G33   G62                     G54         G11             G41             G52       G51 G00      
2020-08-04   G34         G43 G52 G32           G41     G00       G71                                 G63 G54 G61       G33     G21     G55           G42 G53   G31                     G44 G56     G72 G22             G11 G35       G73 G36                      
2020-08-03           G36         G32         G52       G44     G43   G63       G42       G54     G72 G00     G11                   G74         G55 G33 G34     G56         G61 G71                                   G51 G41       G22 G53 G31   G35     G62       G21
2020-08-02 G55     G71 G11   G72   G34     G00 G43 G42           G63       G21   G22         G41                                                 G44 G35 G33       G36     G54     G51     G56 G74                 G52   G53                   G62 G61   G31       G32
2020-08-01   G11   G52 G36   G33           G00                     G71           G62         G41                 G42 G61       G56               G44     G35       G73   G51       G31   G55       G53       G21               G63     G54 G34         G43 G72    
2020-07-31     G31 G34   G53             G62     G35   G36                     G61 G33     G51 G63   G52             G71       G42           G11       G32           G00       G22         G41                   G72           G21         G44 G54   G55        
2020-07-30 G42   G53   G51             G11 G44 G35 G61             G43   G22               G32           G21 G54 G74   G36                                           G00 G62           G52   G34                 G31         G33     G56           G71   G72    
2020-07-29             G41     G54       G44       G00           G72       G31   G52                                       G32       G43 G73               G61   G74   G53       G36 G63             G71 G21   G22         G11       G51   G55 G34   G56     G35  
2020-07-28           G21   G41       G31         G55             G72         G54     G61 G71 G36 G73                     G74           G11 G32 G22       G56   G34                     G63               G52       G00                   G35           G33 G42
2020-07-27   G72         G52               G55     G34               G74           G00       G56 G33   G44       G36 G21         G22 G31 G61       G54 G42                       G32 G43                 G35   G73       G41           G53 G51 G63         G71     G11
2020-07-26 G33 G55               G43   G74 G61 G22       G42   G31                               G56   G72     G36                         G21 G00   G44   G54 G73 G41             G71         G11                             G51 G53 G35   G63         G52 G34 G32  
2020-07-25   G55 G52   G73     G71 G00 G53 G43 G35           G74         G21     G62 G44       G31                   G56             G41 G72           G36 G11       G33           G61     G34 G32                   G42 G51         G63                         G54 G22
2020-07-24           G35                   G43 G73     G62     G41 G33 G74 G32 G52     G53   G11 G42                                       G21   G44     G55 G22                     G61 G54   G36 G31             G34     G63                     G56     G00    
2020-07-23 G32     G72   G53   G33     G74             G34   G56   G41                 G31   G35     G22             G62   G11           G42         G51 G43         G21       G71   G44   G73             G52                 G54         G36   G00              
2020-07-22       G55       G36           G73   G63 G42                   G51                       G72 G41     G00   G35                     G31             G52   G33                   G34 G21       G71       G74   G11     G62           G44   G22 G61    
2020-07-21   G63                 G36                 G21   G54   G11 G56                 G72     G31           G41 G42 G33 G53 G34     G71                           G22     G55             G35 G74                       G32 G62 G00       G51         G43    
2020-07-20           G43 G63 G71         G42           G72       G54         G31   G00     G52     G53 G44 G51 G56     G73             G61   G33 G11                     G55                 G41 G36                           G34 G22   G35 G21                 G32
2020-07-19     G32   G73   G41   G63     G35 G71   G21         G22                   G74         G00         G43   G44   G62             G61                 G54             G52     G34   G36             G51   G53 G11                         G42          
2020-07-18 G61     G63         G72             G31 G73     G35   G52   G44   G36               G34                   G33 G53                         G42         G74 G71             G21 G54   G41           G55     G22 G62     G00 G32 G56       G11              
2020-07-17   G35 G43     G71   G11           G31 G00 G61 G52           G63           G44             G73     G72     G33                 G36                 G74                 G54                   G53 G21           G22       G56   G32       G41 G34   G62  
2020-07-16   G71             G31     G00 G74                   G52   G42 G53   G21               G34       G43         G72   G32                     G63   G54           G62   G61               G41             G51   G35   G44   G11   G22             G33 G73  
2020-07-15 G62 G22 G00   G51             G42             G55             G73                 G32     G21       G54 G44 G56       G11     G53   G72           G35     G33                                       G34 G41     G36           G31     G43     G71   G52
2020-07-14       G55     G72                   G61 G36 G63   G44     G54     G22   G73               G41     G21   G11                                     G35 G32 G53           G56         G31         G34       G42           G33 G00   G62         G51      
2020-07-13 G21       G62   G51 G34 G00 G11           G36       G43 G74           G35   G31         G44             G33     G71       G63 G32               G41                   G42           G52               G55     G56 G61     G73     G53     G54            
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 10 15 9 9 8 8 10 11 13 6 4 9 10 8 9 7 9 12 4 11 4 7 7 13 6 9 7 5 11 9 7 6 7 5 6 13 9 6 12 13 6 11 8 11 11 9 5 6 8 5 11 4 9 5 7 11 8 7 6 15 3 6 7 6 5 7 7 7 7 5 11 11 9 7 6 9 2 4 6 11 6 8 9 10 7 6 9 10 9 8 12 10 11 4 5 9 11 9 6 8