User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2022-01-21   G44 G61 G53     G52   G54   G33 G73 G72       G63       G11   G21         G34     G51                   G43         G00 G35   G41     G55     G71             G31   G62         G56     G22                   G36               G42     G32              
2022-01-20 G33   G43           G32               G42                 G44   G52 G11                   G61     G22   G51         G55 G71         G54   G31               G62     G34       G73   G36                 G41   G63 G00   G56     G35             G21    
2022-01-19       G55     G21   G54                                 G51         G00     G31   G56     G61     G35   G11     G53             G22 G74       G44   G73 G41             G33                   G36           G43   G32       G42 G72   G71     G62 G34    
2022-01-18         G56   G11                       G43   G32     G52 G44                                   G36                       G31     G35 G54           G21 G53     G55   G41   G61   G74       G71     G33     G00 G22         G72   G73     G42 G34      
2022-01-17           G52     G33 G71               G72       G41 G44               G11 G55             G35 G62   G00     G73               G53         G31             G42 G54         G51         G32   G56   G63                   G21             G34   G22 G61
2022-01-16   G41 G51 G43                   G74 G22 G33     G55       G21             G32   G00   G35     G56     G44                 G36 G62     G52     G53 G34             G73 G72     G11                             G42           G61                     G31
2022-01-15         G55     G51   G72               G11   G43     G00 G52     G21 G32                     G41   G22       G42   G54           G34                 G36 G35                   G63         G61     G44             G56       G31   G33            
2022-01-14     G33   G35 G74           G51         G52   G32 G00             G34     G61 G71   G55   G54       G56               G36             G42             G43   G11         G31     G41               G44           G21             G22 G53         G62    
2022-01-13   G54     G73       G74       G11           G33   G36 G34             G63               G56 G21 G00 G55                       G42         G22   G52             G51                 G31             G62 G43   G35       G72   G53         G32        
2022-01-12       G00       G74           G22     G52   G41 G33 G71                           G35             G72               G73   G61   G53   G44 G63       G62 G11               G21       G36       G32               G56           G54 G43 G31 G34          
2022-01-11     G73 G63   G33   G36 G55 G44 G72           G32 G22             G41     G00       G56       G43     G34 G54 G11                       G51           G52     G42                                                     G31 G35               G21   G74
2022-01-10             G74 G44                           G51 G52   G53                 G54   G55 G32             G42   G00     G34   G33   G73   G72 G63               G56 G31                 G11       G22       G35 G41       G21                   G43      
2022-01-09 G34   G72       G42         G32     G73   G36     G71 G51   G21     G54   G22               G62 G56   G11           G53                 G44     G33           G41                               G35           G55   G52 G31           G00 G61   G43      
2022-01-08         G74                                   G55 G72   G41 G22 G62 G44 G53 G71     G21 G51 G43                       G32   G56         G35 G54   G73   G33           G42       G00                       G11     G52                 G34   G31        
2022-01-07   G31 G74 G53 G41                 G34 G71       G35                   G11   G42 G72 G32 G44     G22 G62                   G55 G61   G56   G52 G21       G00 G36   G73     G63 G51     G33                                               G43                
2022-01-06 G11           G43                             G32                 G74   G34     G51 G54 G00 G41   G62     G33 G44   G63         G56         G53     G36                 G21     G22 G72     G35   G73 G55 G52       G61                       G71     G42  
2022-01-05           G11                           G00           G62     G73   G54             G22   G21   G32                 G71           G72     G53 G34 G52       G33     G35 G42 G55 G36       G44                 G74     G31 G51       G41              
2022-01-04         G22 G51   G61                       G54 G31         G73         G00           G33               G62   G42         G63     G34   G53               G41 G11               G72 G52 G32 G43               G56           G21   G36   G35         G71
2022-01-03     G44   G11                             G53   G33           G71     G22       G52       G61                 G41                       G31   G00         G34         G36 G74   G72 G21   G62                     G63 G32     G54             G55
2022-01-02 G41             G72   G51             G71         G21     G36         G35     G61               G22 G63 G42   G53       G56     G43       G33   G74                       G11   G31         G32                   G62 G54 G44 G34     G55   G00          
2022-01-01           G53   G62 G35   G71 G32                   G61                                             G31 G33       G42             G72           G54     G34 G56     G21   G55         G00 G43         G41       G63           G36     G11       G22
2021-12-31 G56             G35       G31                           G34 G36       G74             G72           G21       G00 G61                               G11 G41 G42     G33         G32 G73         G55               G51   G43 G62 G44         G22 G54  
2021-12-30   G32 G53                         G43                     G63             G00   G42                 G36 G71         G62       G22     G73 G33   G31             G52   G56 G11       G61   G55   G34                 G21       G41   G44       G54    
2021-12-29     G22     G51   G42   G21     G35   G73   G34             G71                                   G31   G62   G32 G55           G11 G54       G56                     G43 G53               G00           G33         G41   G52       G72 G61        
2021-12-28       G00   G32               G51     G21 G41         G54       G74         G55 G33   G56 G61             G34                           G53         G52     G72       G35     G11     G73   G42                       G22 G43 G63     G36   G31        
2021-12-27       G00     G36               G51   G44           G21                           G74 G55         G53             G34               G61     G33 G11   G62 G43   G42   G54               G22         G32 G72     G73       G35 G31               G41 G52
2021-12-26       G73 G00       G43       G56   G72   G31       G62                           G41                 G54 G33   G71     G21   G34 G22                             G52           G32 G51             G36   G61   G11           G42     G63     G35    
2021-12-25             G54       G11 G51           G53             G00         G55 G63 G31 G22           G35         G71                                       G32       G21 G42               G36   G33   G61               G34 G74     G43              
2021-12-24 G44     G22           G55           G73     G21         G00   G36     G35     G31   G72     G33 G74     G42           G43     G53 G51   G34           G54       G32               G41 G71         G11     G61   G62                 G56     G63            
2021-12-23 G35         G22     G00     G41     G42     G55       G31     G52                   G73                                               G63     G21   G72         G11     G43   G44       G62   G36 G32         G56   G61                     G51 G53
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 10 5 11 10 10 11 9 10 10 6 4 7 7 4 7 3 13 6 9 8 7 9 9 5 6 9 7 8 8 6 12 7 8 8 8 9 9 7 12 7 6 12 5 8 11 5 10 5 9 9 5 7 12 6 9 5 10 8 9 4 7 10 6 8 15 8 6 9 13 10 6 12 4 7 9 6 9 10 10 4 7 10 7 3 9 6 6 10 12 11 10 8 14 9 7 9 5 7 6 9