User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2021-10-23             G42   G61     G56               G44       G55   G00   G51 G33     G72       G41 G22               G35   G52       G11 G43             G32     G62 G21           G53 G31             G34         G71       G73         G36     G74 G63       G54  
2021-10-22           G43 G74 G53           G42   G11   G71   G62 G61               G00 G51                             G36                 G22             G35 G54 G52     G55 G31       G56 G34 G44   G21         G73     G72                     G32            
2021-10-21     G43           G34                     G55 G42           G63 G36 G74                   G51       G11           G22             G62   G32 G72 G35           G73   G52             G41     G56 G21       G31   G53       G00     G33           G54    
2021-10-20   G51                 G73 G62           G42             G35         G52 G63     G32         G44           G11   G31 G36   G00           G43 G22 G53             G41               G72 G55         G61 G56   G21           G33           G71       G34   G54
2021-10-19 G44 G22   G52 G21               G51           G62         G55 G61   G33       G41       G34         G11     G72     G36   G00     G35       G42 G43             G31         G71 G32                       G54                 G73   G56   G53         G74  
2021-10-18 G74 G53               G00             G63   G54 G43               G33 G51     G72 G34 G32 G71                         G61 G22 G21     G41     G44           G55 G31           G36   G11 G73 G35                                 G62             G52      
2021-10-17             G63 G62 G33   G53   G44 G21   G74     G61       G51 G36           G32     G35 G42 G22     G52     G00                             G34 G55         G11                 G73       G31       G72                             G41            
2021-10-16               G32 G63   G11       G73           G34   G44 G36       G33   G42               G43 G72         G35                         G71           G53 G21       G00     G61                     G55     G62 G54 G31             G22 G56     G51    
2021-10-15   G52                     G62 G21       G31 G00   G56         G51   G44         G61   G74 G34             G32         G54 G43 G36   G33     G11                   G53   G42         G22     G63                           G71   G41                  
2021-10-14                   G32   G51     G56       G33 G00     G43     G62     G21         G63         G35 G52         G55       G41     G42     G44 G74             G11         G61 G34     G73   G54   G31   G53                   G36             G72     G22    
2021-10-13           G54       G33   G44   G51 G36       G35   G71 G41 G00 G11     G72         G74 G21     G56     G73 G62               G32   G43                               G52                     G34                           G42             G61    
2021-10-12 G43             G32   G11                 G00   G53   G33     G42 G35               G63                         G56 G73   G55               G31       G36   G61   G51   G22                         G71         G54   G74   G52       G21 G34   G72    
2021-10-11   G32     G34     G74             G56 G63         G53   G41   G36   G73       G51   G31                   G00     G43         G11   G33     G21     G61             G22                                     G35         G42   G54       G72     G52 G62
2021-10-10     G56                     G33     G55               G36     G32     G22       G72 G52     G34       G21       G61 G54 G71 G11                 G35     G53               G31   G41   G43                     G63 G00               G73       G42    
2021-10-09   G74       G11   G41       G56     G51 G33     G43   G55   G21                     G71           G42   G61 G52                           G00 G32             G63                                 G31     G62   G22 G35       G36 G72              
2021-10-08                       G35 G42     G22   G56 G52       G36 G43     G51                 G54                   G31       G72 G00       G33   G32     G61     G41           G73   G21                 G63         G53 G34 G44 G11   G55 G62                  
2021-10-07 G63               G56 G61             G73     G11               G33                       G54   G21       G44 G31         G43             G62 G71   G72   G55   G34       G00   G32 G52     G53     G36       G35                 G22                
2021-10-06                           G63     G31     G56 G62                 G34 G35           G21   G36   G22 G71       G00                   G44         G74           G33   G32         G42             G52     G11             G54       G43          
2021-10-05               G73 G44 G33   G21   G32                 G52 G11             G35                             G51       G36             G34     G22   G62           G00     G54 G43           G31                   G71           G61     G56   G72  
2021-10-04           G32 G11 G74     G41 G31     G56 G44                       G33             G71       G42   G35   G36   G72     G00   G43               G73   G52 G51       G53         G22     G21   G61                     G34           G54                
2021-10-03         G11                       G72                     G34 G53   G32     G56   G51   G42         G55                   G22       G73 G21     G33     G35 G54               G44       G62     G63   G00   G74             G41     G43            
2021-10-02   G55   G62                 G52     G32           G56     G35   G36 G42     G33 G71     G41       G43           G44 G63         G51         G74           G21   G73         G53             G54   G00 G72 G22         G34     G61 G11                   G31  
2021-10-01   G72   G32                   G41 G42       G63   G00                         G31         G55 G21             G11   G56 G35 G61           G71           G62           G73             G52     G43             G22 G34 G36   G51           G33        
2021-09-30   G34   G33   G11           G00 G36 G52   G55                     G61   G54   G43             G56           G22                                     G21                   G44 G53 G35 G32     G51     G62                 G41   G63           G72  
2021-09-29       G55           G56                       G34           G42 G11       G33     G43     G44 G52   G61                 G35     G21 G32 G54   G74           G31     G41                   G36 G00 G72   G53         G22                     G63      
2021-09-28   G72           G32       G33       G73 G63         G36 G71 G44   G31 G54               G00                         G43           G52           G53   G62   G51   G21     G42       G55 G56 G41         G61 G35     G34 G11                 G22            
2021-09-27                 G56     G00     G62     G53       G44         G51     G11 G54       G43     G73         G63 G33 G52                             G31           G55 G32   G21 G35                       G74 G34   G41           G71             G22   G61
2021-09-26           G51   G53               G32             G31         G62     G33       G41                                                   G55 G43                     G63   G11 G36       G71       G54                   G56 G00       G22 G44
2021-09-25             G33   G00     G36                       G44                     G41 G72           G61   G53   G11     G55       G63                   G51 G42       G21       G71   G56 G22 G35   G54           G74       G34         G32   G31 G62   G43    
2021-09-24     G42   G73   G55         G71         G53   G74                 G51 G41                 G54     G62   G33 G22   G34             G31                                 G32     G61   G36       G00               G35     G43 G44   G21     G11 G56      
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 4 10 3 6 6 10 6 13 8 9 4 16 6 12 10 11 8 6 11 7 12 6 12 16 5 5 12 14 10 7 12 4 7 7 14 9 2 6 12 8 6 5 13 5 8 11 5 9 9 11 8 5 5 3 7 11 10 7 6 9 7 11 11 8 6 7 8 6 12 8 7 10 10 7 14 8 5 8 10 7 5 8 5 5 10 10 7 9 4 6 11 6 5 12 8 5 4 10 7 4