User:
Pass:
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Tần Suất Lotto Theo Giải
Thống kê tần suất lotto rơi theo giải cho phép bạn dự đoán một cặp số vừa về ở một vị trí giải sau bao lâu sẽ xuất hiện lại (lotto rơi). Để dự đoán chính xác bạn cần kết hợp với bảng chu kỳ lotto rơi trong chương trình Chu kỳ lotto rơi theo giải.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: SKQ gửi 8177
Để lấy dự đoán 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8577
Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của SOICAULO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: SCL gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 100 ngày
Xem toàn màn hình
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2020-05-25 G44                   G31 G00 G72   G11     G21     G63       G53             G32               G43   G56   G52       G22           G42             G36       G74                     G34     G73             G33   G54                       G71
2020-05-24                         G73   G44 G35       G74     G71                 G11 G42       G43 G41                 G53   G32   G54           G33 G72               G31                           G00     G22 G51   G56 G21 G52       G34       G36        
2020-05-23   G33 G32       G54     G35   G63       G34                 G61 G22           G11           G51   G31                                     G72                       G43 G71         G42 G41       G44     G52             G00   G21       G36    
2020-05-22                 G22       G44           G21             G54 G61                   G42 G63   G43 G36 G55 G53               G31 G35                             G74 G52                   G51 G71     G34 G11   G56     G73           G72       G32 G00  
2020-05-21   G35 G11               G54       G36             G51 G61   G63   G56           G73           G00     G22                   G53     G74     G41     G71   G42 G43         G32 G52   G31     G21     G33   G34                             G62          
2020-05-20           G41   G54 G52   G31   G61                               G73                 G63   G62   G21 G55 G56               G34             G33 G51   G42   G53 G22 G00     G43         G44     G32               G35 G11     G71                   G36  
2020-05-19 G00       G74           G42     G72   G11                   G54 G41               G22 G51   G53   G61       G73 G52         G56           G32   G33             G44                     G71       G62                     G31   G21         G35    
2020-05-18       G72             G62 G33       G44 G32                                   G35 G71             G36       G73     G21     G51   G00                 G11       G42 G31           G54   G41     G63       G61 G34           G52           G55      
2020-05-17                               G54     G61         G51             G71       G22 G21     G74   G44             G34             G41                   G11               G53       G55       G00 G33   G32   G31   G63 G73         G35     G62 G43    
2020-05-16                 G43     G61   G42                   G73 G71       G55   G22         G33 G34               G72 G53 G00         G35 G74                 G21       G32           G41 G54     G31     G11 G52     G56                   G44              
2020-05-15   G36           G52 G31       G41         G32         G73                 G21   G35       G61 G11   G33 G53           G42                 G63     G22   G54               G34       G74         G51 G72                           G71   G00        
2020-05-14         G53     G31         G74     G71                 G63       G55                           G56 G11 G72 G32 G22                                 G00   G35   G36       G34 G44   G43 G21   G41 G62     G61   G33             G73     G51            
2020-05-13     G54 G34               G43           G74     G35 G42         G33             G61       G32   G73     G51           G62   G71         G63               G11 G31       G21       G22         G44       G55       G36     G41             G00        
2020-05-12 G54                 G00     G42           G44       G72   G33 G61   G62   G22       G56   G74             G32   G41   G52           G34                 G31 G73           G53               G36       G35         G55     G63         G11       G21    
2020-05-11 G53         G42                     G52     G00           G11                     G44     G55       G72         G36 G54       G63   G32                 G33 G61 G31   G43         G73     G22       G21 G51                     G41   G35 G56   G71   G34
2020-05-10     G42     G11       G22             G36           G71                       G53   G62           G41   G74   G35   G31     G33 G61   G32         G73           G00         G56       G43   G34       G21                 G51         G63          
2020-05-09 G41   G74 G35 G42 G51               G44           G61     G54     G36                 G43     G22 G34     G62     G63       G32                   G56     G31                 G00         G71                   G73                   G33     G11 G21
2020-05-08       G56 G41     G33     G55     G42       G11           G43         G21                         G00 G71     G62     G36           G34 G31   G22   G32               G72 G52           G51         G44             G73                 G74        
2020-05-07   G21 G41           G74   G22 G53   G35     G61 G54     G43       G62 G33   G44             G36   G34               G11                       G32       G56           G51         G42             G72 G73     G00 G31   G63           G55 G52              
2020-05-06                           G61   G74 G35       G56         G71 G21     G53 G33 G43       G41 G00         G51   G32   G11               G73                             G31       G44 G62 G52                   G34   G36               G22          
2020-05-05       G35         G54   G32                   G71   G31     G74 G61     G11               G43         G33               G63                     G51   G21   G73           G41 G00               G52               G55         G34         G22  
2020-05-04   G43             G53   G22             G11         G51             G32 G52                                   G33         G34           G56     G00         G61                       G35 G73 G44   G54 G21         G31   G42   G41       G72    
2020-05-03               G11 G32 G21         G36 G73 G35   G44                   G41                     G53     G42         G00             G31 G71   G34           G56         G55     G33   G52 G63           G61       G72 G62 G74   G54 G22 G43                  
2020-05-02 G35 G41                     G33   G56       G42         G54 G62       G63   G43 G51 G00   G21                 G55   G53 G74           G61     G32       G36                     G22                           G11     G34             G44         G71
2020-05-01     G61                                   G56         G32                 G54       G73     G35   G21     G41         G42         G44               G71   G00   G72 G11   G31 G22                   G63   G34 G55     G51           G52 G43     G36 G33
2020-04-30     G00     G31       G22             G32   G34 G73     G21 G55                 G63 G53 G33     G71         G36     G61                   G43           G51               G72   G41 G56     G44         G54     G11         G42       G35   G52 G62       G74
2020-04-29       G53     G74                     G51                       G21       G22 G34   G63     G32 G42             G61       G73 G31     G35     G62   G52   G11   G55           G54   G43 G33   G56                         G41               G44   G00  
2020-04-28             G11 G33           G52     G61           G34     G74   G22       G63   G32 G72   G21         G36         G51     G73                 G55         G00         G35 G54 G56   G44 G53             G41     G71                       G43   G62    
2020-04-27   G11 G35                   G32       G21   G56     G71       G34   G31 G73                         G61       G33                     G36   G44   G55 G00 G62                     G42       G54                   G22 G52 G41 G43 G53                
2020-04-26       G52     G42   G71   G44             G36   G22     G35                     G56       G43     G34   G74                         G41       G31         G53     G00 G11             G72     G55   G62       G51 G63               G32   G61     G21  
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 7 7 11 9 4 6 5 8 10 6 11 9 10 8 6 8 12 8 7 5 6 4 15 6 10 14 8 4 9 6 6 8 4 8 12 7 11 13 6 10 7 13 15 9 7 9 10 6 8 5 4 8 6 5 6 11 5 8 7 8 5 9 6 9 9 8 4 8 12 6 8 11 12 9 8 9 7 7 7 11 13 8 7 9 11 12 4 6 11 5 5 6 5 12 9 12 3 8 11 7